JAK NALOŽIT S VÝNOSY Z INVESTIC ?

Při realizaci vyšších zisků stojí investoři často před otázkou, jak naložit s těmito výnosy. Někdo má ihned jasno, jiný hledá rozumný způsob, jak je využít. V podstatě jsou tu tři základní možnosti:

1. utratit je (za spotřební zboží, vysněné auto, vlastní bydlení…)

2. investovat je do vlastního podnikání

3. investovat je do rozmnožení majetku, produkujícího pasivní příjem

Co se týká prvního bodu, není třeba delší komentář. Všichni máme své cíle a potřeby a výnosy z investic je mohou uspokojit. To lze označit za rozumné. Není to ale totéž, jako když se za účelem spotřeby vyberou nejen výnosy, ale i vlastní vložené prostředky. Tím se zbavujeme majetku schopného generovat budoucí pasivní příjem a stojíme znovu na startovní čáře.

Další možnost, investice do vlastního podnikání, je pro spoustu lidí nejlepší volbou. Umí ji totiž sami nadprůměrně zhodnotit. I zde ovšem platí lidová moudrost, že „všeho moc škodí“ a to vede k přílišné závislosti. Existuje spousta faktorů, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako je krize v daném sektoru podnikání, bankovní krize spojená s pozastavením toků peněz atd. Proto se často můžeme setkat s doporučením, aby i ti nejúspěšnější drželi maximálně dvě třetiny svého majetku ve vlastním podnikání. Z hlediska ochrany celkového majetku to považujeme za moudré. Alespoň jedna třetina majetku by měla pracovat pro svého majitele a přinášet mu zisky, aniž by si vyžadovala jeho přítomnost (na rozdíl od vlastního podnikání).

Tím se dostáváme k bodu číslo tři. Pokud nechcete výnosy utratit ani investovat do vlastního podnikání, nabízí se možnost za ně nakoupit další majetek, který zvýší budoucí pasivní příjem. V souvislosti s naším podnikáním, tedy investováním do otevřených podílových fondů, postupujeme s klienty následujícím způsobem. V počáteční fázi našeho vzájemného vztahu rozprostřeme investici tak, aby byla co nejvíce bezpečná, dokázala porazit inflaci (zpravidla několik procent nad) a měla minimální vstupní náklady. Vhodné je (není to ale nutnost) použít za tímto účelem střešní fondy s maximální diverzifikací rizika díky velkému množství podílů na firmách (stovky), které se do fondů nakupují. Důležité přitom je, aby jejich působnost byla převážně v těch světových regionech a sektorech, které přináší dlouhodobě nejvyrovnanější pozitivní výsledky. Tedy žádná spekulace na rozvojové regiony, ale účast v nejstabilnějších světových ekonomikách. Teprve když tato prvotní fáze přinese kýžený výsledek (většinou výnosy v řádu set tisíc) a náš klient je obeznámen se základními principy fungování trhu, přistupujeme k dalšímu kroku. Tím je zainvestování výnosů z prvotní fáze investice (nebo jejich části) odvážnějším způsobem, přinášejícím možnost podstatně vyšších zisků. Toto je ale často doprovázeno zvýšeným kolísáním investice (nahoru i dolů) a vyššími náklady na pořízení. Není tedy vhodné, obzvlášť u začínajících investorů, tento postup obrátit a začít příliš odvážně.

Strategii nakupování dalšího kvalitního majetku z výnosů stávající investice (při jejím zachování), lze připodobnit ke krokům úspěšně expandující výrobní společnosti. Začíná v malé dílničce s jedním jednoduchým produktem. Výnosy investuje do svého rozvoje nákupem dalších výrobních prostor, technologií a lidských zdrojů. Díky tomu může nabídnout větší škálu produktů přinášejících větší zisky a nakonec se z ní stane podnik působící po celém světě v různých propojených sektorech.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

24.5.2017 Krupa Březák s.r.o.