ŘÍDÍME SE FILOZOFIÍ BRATŘÍ BAŤŮ

V roce 1936 J.A.Baťa v jednom ze svých vystoupení před kamerou rozebral způsob, jakým vnímal souvislosti mezi oborem svého podnikání a potřebou lidí vlastnit produkty firmy Baťa. 

Při porovnání výkonnosti ševcovského řemesla s obutím lidí ve světě (na každého člověka na světě připadala v tu dobu jen jedna bota) konstatoval: „Pokusím se poznat chyby ve svém oboru. Ty, které překáží volné výměně statků. Chci najít cestu k nové světové spolupráci. Tu spolupráci na podkladě služby lidem.“

Těchto několik málo, ale zato velmi moudrých vět, vystihuje přesně principy úspěšného podnikání i dnes.

          - Poznáš chyby ve svém oboru (a vyvaruješ se jim)

          - Tvé produkty jsou volně dostupné všem

          - Sloužíš lidem a spolupracuješ s nimi

Velmi si vážíme našich slavných zlínských rodáků a jejich život, činy a úspěchy jsou nám vzorem a motivací.

Naším životním posláním je pomáhat lidem k finanční nezávislosti - nezávislosti na příjmech z vlastní práce. Chceme, aby peníze začaly pracovat pro své majitele, aniž by to vyžadovalo jejich nasazení a přítomnost, jako je tomu u příjmu ze zaměstnání nebo podnikání. Cílem je vytvořit takový majetek, který generuje dostatečný pravidelný příjem a přitom neubývá a zachová se i pro další generace. Proto jsme si vybrali tu nejsrozumitelnější a historicky osvědčenou formu investování prostřednictvím otevřených podílových fondů.

To, že je něco srozumitelné a osvědčené, ještě neznamená, že je to vždy zcela bezchybné. Zamysleli jsme se proto nad svým vlastním podnikáním v baťovském duchu podle tří výše uvedených bodů.

          - Vysoké poplatky sráží dosažené výsledky fondů

          - Milionový majetek může vybudovat opravdu každý

          - Investiční strategie se volí podle cílů klienta

Každý klient má právo seznámit se s kompletní poplatkovou strukturou své investice. Neúčtujeme žádné nestandardní poplatky. U klientů s vyšší investicí upřednostňujeme poradenství za paušální honorář. Tito klienti neplatí žádné vstupní poplatky. Navíc získají individuální strategii s pravidelným rebalancováním portfolia. Pokud chtějí a požadují, nastavujeme i službu čerpání pravidelné renty. Při dodržování určitých pravidel může být tato renta i nekonečná.

Představa, že bez velkého „balíku“ peněz nelze úspěšně investovat, je nepravdivá a překonaná. Pokud se rozumně plánuje a odkládá se například 10% z měsíčního příjmu na investice, je možno v časovém horizontu nad deset (ještě lépe patnáct nebo dvacet let) vybudovat slušný pasívní příjem i z běžného platu. Finanční nezávislost nemusí být utopií, pokud je klient ochoten na ní začít včas pracovat.

Bez aktivní spolupráce klienta s námi nelze dosáhnout dlouhodobého úspěchu. Na počátku každé spolupráce musí stát jasně definované cíle a doba k jejich dosažení, podle kterých se volí konkrétní investiční strategie. My si vlastní investiční strategie nevymýšlíme, ale používáme pravidla dlouhodobě úspěšných investorů. Především k ochraně majetku nám slouží strategie největšího a nejúspěšnějšího soukromého fondu na světě, fondu Raye Dalia. Pro dlouhodobé budování majetku a čerpání pravidelné renty  využíváme model investování podle Nobelovy nadace. A pro odvážné investory akceptující i vyšší riziko (a současně příležitost) máme k dispozici model investování podle Warrena Buffeta, známý pod pojmem „budování ekonomických vodních příkopů“.

Řídíme se pravidlem, že výjimečné služby u nás poskytujeme každému. Vykročte také ke své finanční nezávislosti a staňte se tvůrci vlastní budoucnosti.

Upozornění: Výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. 

31.12.2016 Krupa Březák s.r.o.